Finanční prostředky na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762.
Projekt "Rozvoj SAS v Pardubickém kraji" je spolufinancovaný z prostředků ESF - Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Rozvoji sociálních služeb v Pardubickém kraji III.
Doba trvání projektu: 1.1.2020 – 31. 12. 2021
Cíle služby: šťastné a spokojené dítě ve fungující rodině; mladý dospělý úspěšně připravený fungovat v běžném životě; člověk orientující se v sociálních vazbách

 

O službě

„Spolu!“, sociálně aktivizační služba

Poslání

Posláním služby je spolupracovat s rodinami, dětmi a mladými dospělými, které směřujeme k dlouhodobě udržitelnému vedení domácnosti a k zajištění přiměřené výchovy. Mladým dospělým umožnujeme získat dostatečnou podporu při vstupu do samostatného života.

Principy

Pracovník služby je vzor - přirozenou cestou pomáháme vytvářet základní návyky rodičů i jejich dětí

Návod místo kontroly - pomáháme s nastavením základních pravidel fungování rodiny, aktivizujeme rodiče v oblasti péče o dítě a domácnost

Dítě v centru zájmu - práce s rodičem je přirozenou součástí interakce v rodině

Individuální přístup - respektujeme individualitu každého rodiče a jeho dítěte - každý člověk je pro nás osobností, ke které máme úctu a podle toho s ním pracujeme

Respektování práv a důstojnosti každého člověka - respektujeme každého a dodržujeme jeho práva

Spolupráce s širokým okolím klienta - zapojujeme okolí do procesu, podporujeme zachování a prohlubování vztahu, které nejsou pro klienta ohrožující

 

Realizace

Základní činnosti poskytované v rámci terénní služby jsou:

1) činnosti poskytované rodině s dětmi - výchovně vzdělávací a aktivizační (nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, poskytnutí podpory při vzdělávání dětí a pomoc se zajištěním podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí, podpora zajištění podmínek pro smysluplné trávení volného casu, podpora a nácvik dovedností a kompetencí potřebných pro výchovu dítěte a zajištění bezproblémového chodu domácnosti formou nápodoby a vzoru - pracovníka, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti)

2) činnosti poskytované mladým dospělým - výchovně vzdělávací a aktivizační (podpora a nácvik dovedností a kompetencí potřebných pro zajištění chodu domácnosti, podpora sociálních a komunikačních dovedností směrem k rodině, podpora zajištění podmínek pro smysluplné trávení volného casu, školní příprava). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ambulantní forma služby je poskytována v multifunkční místnosti a kanceláři.

Pro ohrožené rodiny a mladé dospělé budou realizovány intenzivní tréninky v návaznosti na individuální potřeby klientů.

Cílová skupina
  • Rodiny s dětmi ve veku do 18 - ti let, mladí dospělí od 18 do 30 let bez podpory rodiny, ohrožené rodiny s dětmi.
  • Rodina dítěte, které je umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy (pomoc a podpora při vytváření podmínek nutných pro návrat dítěte zpět do rodiny, pomoc a podpora při návratu dítěte zpět do rodiny)
  • Děti a mladí dospělí vracející se z ústavní výchovy, nebo jiné formy náhradní rodinné péče zpět do rodiny
  • Děti a mladí dospělí, pocházející z rodinného prostředí, jehož normy se odchýlily natolik, že mohou bezprostředně ohrožovat vývoj dětí a jejich začlenění do společnosti
  • Osoby sociálně znevýhodněné, s lehkou mentální retardací, se zdravotním postižením (onemocnění smyslová, pohybová, psychiatrická), s kombinovanými postiženími
  • Děti potýkající se s problémy v učení i chování a to jak v rodině, tak ve škole, vrstevnické skupině
  • Mladí dospělí před odchodem a do 5 let od odchodu z ústavní výchovy, nebo z jiných forem náhradní rodinné péče potýkající se s problémy (hledání práce, hospodaření s penězi, vedení vlastní domácnosti, vztahové problémy, problémy se závislostmi).
Cíle

Návrat dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy zpět do rodiny, která je připravena na péči o dítě

Mladý dospělý úspěšně připravený fungovat v běžném životě

Člověk orientující se v sociálních vazbách

Otevírací doba:

Ambulance              pondělí až pátek - 08:00 - 10:00, v ostatních časech dle potřeb klienta

Terén                        pondělí až pátek - 10:00 - 16:00, v ostatních časech dle potřeb klienta

Spolu to zvládneme!